Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CZYTAKA

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy pod adresem internetowym https://sklep.czytak.com.pl prowadzony jest przez Spółdzielnię NPN z siedzibą w Warszawie,  ul. Eugeniusza Romera 10 lok. B5, 02-784 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000137323, NIP 5250002161, REGON 000399290, adres poczty elektronicznej: kontakt@czytak.com.pl, numer telefonu kontaktowego: 225590955, która jest jednocześnie sprzedawcą.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, wymagań technicznych  niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy, takich jak: połączenie z siecią Internet, korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia końcowego dokumentów hipertekstowych (HTML), posiadanie adresu poczty elektronicznej.
 3. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym lub, w przypadku składania zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem treści proponowanej umowy sprzedaży,  stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez sprzedawcę do klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

 II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Sklep Internetowy świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
  1. zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep Internetowy,
  2. przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia, otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen,
  3. newsletter – zapisanie się do listy odbiorców jest dobrowolne,
  4. dodawanie opinii, komentarzy i ocen – kupujący może dodać opinię lub komentarz do swojej transakcji.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorców treści o charakterze bezprawnym.
 3. Warunki i tryb zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:
  1. w zakresie umowy sprzedaży on-line oraz umowy o świadczenie usługi przesyłania wiadomości e-mail, w których Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia, otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen – zostały określone w pkt III Regulaminu,
  2. w zakresie usługi „newsletter” zawarcie umowy następuje z chwilą zapisania się usługobiorcy do listy odbiorców,
  3. w zakresie usługi dodawania opinii, komentarzy i ocen zawarcie umowy następuje z chwilą ich dodania przez usługobiorcę.
 4. Warunki rozwiązywania umów sprzedaży on-line określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku umowy o świadczenie usługi przesyłania wiadomości e-mail, w których Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia, otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen, usługi „newsletter” oraz usługi dodawania opinii, komentarzy i ocen, usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sklep Internetowy za pomocą wiadomości e-mail.
 5. Sklep Internetowy niniejszym określa tryb postępowania reklamacyjnego dot. usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy,
  2. reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres mailowy: kontakt@czytak.com.pl lub wniesiona pisemnie na adres Sklepu Internetowego tj. Spółdzielnia NPN, ul. Eugeniusza Romera 10 lok. B5, 02-784 Warszawa.
  3. reklamacja powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.
  4. Sklep Internetowy dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
  5. o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Sklep Internetowy zawiadomi usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
 6. Sklep Internetowy ma prawo do organizowania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Szczegółowe warunki tych akcji każdorazowo określają regulaminy umieszczone na stronie internetowej https://sklep.czytak.com.pl. Do sprzedaży w akcjach promocyjnych oraz wyprzedażach przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływu do Sklepu Internetowego, aż do wyczerpania zapasów objętych daną akcją promocyjną lub wyprzedażą. Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże w Sklepie Internetowym nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej lub wyprzedaży stanowi inaczej.
 7. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT oraz faktur korygujących w formie elektronicznej - jako pliki w formacie PDF- na wskazany w złożonym zamówieniu adres poczty elektronicznej.

III. ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia na produkty składane są w następujący sposób: w Sklepie Internetowym, telefonicznie, pocztą elektroniczną. W ramach rozwoju świadczonych usług, mogą zostać wprowadzone kolejne sposoby składania zamówień z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Zamówienie złożone przez kupującego stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktu umieszczonego w Sklepie Internetowym za określoną tam cenę. Oferta złożona przez kupującego wiąże, jeżeli Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przez Sklep Internetowy otrzymania zamówienia odbywa się przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, która jest wysyłana kupującemu, zawierającą treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane stron umowy, produkt oraz jego główne cechy, cenę wraz ze sposobem i terminem jej zapłaty, koszty przesyłki oraz miejsce i sposób dostawy.
 4. Kupujący ma możliwość skorygowania ewentualnych błędów w złożonym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania, do momentu zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli przesłana przez Sklep Internetowy treść umowy sprzedaży jest niezgodna ze złożonym zamówieniem kupującego, obowiązany jest on zawiadomić Sklep Internetowy o zauważonych rozbieżnościach. W takim wypadku, Sklep Internetowy prześle kupującemu poprawioną treść umowy sprzedaży.
 5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez kupującego kolejnej wiadomości e-mail, w której Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim i jest udostępniana  kupującemu w wiadomości e-mail, w której Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia oraz w przesyłanej kupującemu fakturze VAT.
 6. W przypadku braku możliwości przyjęcia w całości lub w części zamówienia  złożonego przez kupującego, przedstawiciel Sklepu Internetowego skontaktuje się z klientem w celu poinformowania o braku możliwości przyjęcia do realizacji całości złożonego zamówienia albo potwierdzenia przez klienta woli realizacji złożonego zamówienia w części, w jakiej Sklep Internetowy może przyjąć zamówienie do realizacji. Wówczas klient uprawniony jest do anulowania w całości złożonego zamówienia. Anulowanie zamówienia przez klienta zwalnia Sklep Internetowy z jego realizacji.
 7. W przypadku braku możliwości przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep Internetowy, umowa sprzedaży nie zostaje zawarta, a uiszczone przez kupującego płatności podlegają zwrotowi w zakresie w jakim umowa sprzedaży nie została zawarta, nie później niż w terminie 14 dni.

IV. SPOSÓB I TERMINY ZAPŁATY CENY

 1. Sklep Internetowy zapewnia kupującym następujące sposoby płatności:
  1. przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy,
  2. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego;
  3. za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
  4. gotówką przy odbiorze osobistym.
 2. Sposoby płatności określone są na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz każdorazowo na podstronie danego produktu. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez klienta sposobu dostawy.
 3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.
 4. W przypadku nieotrzymania przez Sklep Internetowy płatności klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, przedstawiciel Sklepu Internetowego może skontaktować się z klientem celem przypomnienia o płatności, w tym w szczególności, wysyłając odpowiednią wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu pięciu dni roboczych od złożenia zamówienia, spowoduje brak przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep Internetowy.
 5. W przypadku płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym umowę sprzedaży.

 V. KOSZTY, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

 1. Dostawa produktów oferowanych przez Sklep Internetowy dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące sposoby dostawy produktów:
  1. odbiór osobisty w punkcie odbioru Sklepu Internetowego mieszczącym się w siedzibie sklepu tj. Spółdzielnia NPN, ul. Eugeniusza Romera 10 lok. B5, 02-784 Warszawa
  2. przesyłka kurierska Poczty Polskiej, przesyłka kurierska Poczty Polskiej pobraniowa;
  3. przesyłka InPost Paczkomat® 24/7, także z opcją pobraniową.
 3. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez klienta sposobu płatności.
 4. Dostawa produktu do klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszt dostawy produktu w całości pokrywa kupujący. Szczegółowe koszty i terminy dostawy są uzależnione od wagi i wielkości przesyłki oraz wybranego sposobu dostawy i podane są przy każdym produkcie na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 5. Dostawa produktów o łącznej wartości zamówienia powyżej 2 tys. zł. jest bezpłatna.
 6. Na termin dostawy składa się czas przygotowania zamówienia do realizacji oraz czas doręczania produktu przez przewoźnika. Termin dostawy wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W przypadku zamówienia kilku produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy wskazany termin.
 7. Czas przygotowania zamówienia do realizacji przez Sklep Internetowy jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego sprzedawcy - w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą lub zawarcia umowy sprzedaży – w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności za pobraniem. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego przy danym produkcie, którego dotyczy.
 8. Wydanie produktu w punkcie odbioru Sklepu Internetowego następuje wyłącznie do rąk kupującego lub osoby pisemnie upoważnionej do odbioru produktu w jego imieniu, po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu zawierającego zdjęcie i potwierdzającego tożsamość oraz podaniu numeru zamówienia.
 9. W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, kupujący powinien postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zażądać od dostawcy protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie przesyłki nie dające się zauważyć przy odbiorze, kupujący powinien w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki zawiadomić o nich dostawcę.

 VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący - konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa, określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z zastrzeżeniem pkt 3 i 4 poniżej.
 2. Termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt 1 wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym kupujący-konsument wszedł w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego-konsumenta, weszła w posiadanie produktu z zastrzeżeniem ptk 3 i 4 poniżej. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczające jest wysłanie przez kupującego–konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Kupujący – konsument, który zawarł umowę na odległość w ramach której dokonał zakupu produktu: Czytaka 4 lub Czytaka Plus, może w terminie 60 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa, określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt 3 wygasa po upływie 60 dni od dnia, w którym kupujący – konsument wszedł w posiadanie Czytaka 4 lub Czytaka Plus, lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przeze kupującego – konsumenta, weszła w posiadanie tego produktu. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczające jest wysłanie przez kupującego – konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 5. W celu realizacji prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, kupujący-konsument musi poinformować Sklep Internetowy o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może zostać złożone: pisemnie na adres: Spółdzielnia NPN, ul. Eugeniusza Romera 10 lok. B5, 02-784 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@czytak.com.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może zostać złożone z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep Internetowy zwraca kupującemu-konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
 8. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez kupującego-konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący-konsument wyraźnie zgodził się na zwrot płatności w inny sposób, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 9. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania przez kupującego, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Kupujący-konsument obowiązany jest odesłać lub przekazać zwracany produkt na adres sprzedawcy tj. Spółdzielnia NPN, ul. Eugeniusza Romera 10 lok. B5, 02-784 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep Internetowy o odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca zaoferował, że sam odbierze produkt. Termin jest zachowany, jeżeli kupujący-konsument odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni.
 11. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży kupujący-konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (5) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (6) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (7) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9) zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 VII. REKLAMACJE PRODUKTU

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia zakupionego towaru bez wad i jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Podstawę i zakres odpowiedzialności Sklepu Internetowego  względem klienta z tytułu wad fizycznych lub prawnych produktu określają przepisy ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następne.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: 1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 3. Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 4. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.
 5. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sklepu Internetowego jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym nie jest konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
 8. Kupujący mogą składać reklamacje dot. zakupionych produktów jeżeli mają one wadę fizyczną lub prawną. Reklamacja może w szczególności zostać wniesiona pisemnie na adres Sklepu Internetowego tj. Spółdzielnia NPN, ul. Eugeniusza Romera 10 lok. B5, 02-784 Warszawa, lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: kontakt@czytak.com.pl.
 9. Reklamacje są rozpatrywane przez Sklep Internetowy na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach Kodeksu cywilnego oraz w niniejszym Regulaminie w terminie nie później niż 14 dni kalendarzowych licząc od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się sprzedawcy w podanym wyżej terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 10. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada produktu jest nieistotna;
  2. żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 11. Klient–konsument może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 12. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

 VIII. GWARANCJA

 1. Sprzedawane produkty mogą być objęte gwarancją producenta, importera lub dystrybutora. O ile na dany towar została udzielona gwarancja, jej treść (warunki gwarancji) zostały umieszczone na stronie internetowej https://sklep.czytak.com.pl
 2. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 3. Kupujący, który wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji chyba, że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.
 4. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w pkt
 5. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie od wydania jej gwarantowi do jej odebrania przez uprawnionego z gwarancji ponosi gwarant.

 IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
 2. Kupujący-konsument uprawniony jest do skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały. Mediacja prowadzona jest na wniosek kupującego-konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Postępowanie mediacyjne jest bezpłatne z zastrzeżeniem ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mediacja jest dobrowolna, tzn. muszą na nią wyrazić zgodę obie strony umowy.
  2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej. Postępowanie jest bezpłatne, z zastrzeżeniem ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Postępowanie jest dobrowolne,  tzn. na poddanie sprawy rozstrzygnięciu sądu polubownego muszą wyrazić zgodę obie strony umowy.
  3. z bezpłatnej pomocy miejscowego (powiatowego) rzecznika konsumentów, do zadań którego należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
  4. złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR służącej pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych. Platforma ODR dostępna jest pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
 3. Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem internetowym http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe klienta są przetwarzane przez sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia konta, korzystania z określonych usług elektronicznych, zawarcia umowy sprzedaży lub dokonania rezerwacji.
 3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4. Dane osobowe klienta udostępnione w ramach Sklepu Internetowego będą przetwarzane przez sprzedawcę w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach Sklepu Internetowego oraz opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności dostępnej w Sklepie Internetowym.
 5. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 6. Zasady przetwarzania danych osobowych kupujących oraz wykorzystywania plików cookies zostały określone w Polityce prywatności umieszczonej na stronie internetowej Sklepu.

 XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1.02.2019. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sklep Internetowy nieodpłatnie udostępnia usługobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się usługobiorcy. W szczególności usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony internetowej https://sklep.czytak.com.pl, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.
 3. Sklep Internetowy zapewnia, że w każdym momencie na stronie internetowej https://sklep.czytak.com.pl znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin i jego archiwalne wersje.
 4. W wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez klienta.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie klientowi istotnych postanowień zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, przesłanie klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej produkt specyfikacji zamówienia oraz fiskalnego dowodu zakupu. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.
 7. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie umowy o świadczenie usług. Korzystanie z usług elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 9. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny, a jeżeli kupującym nie jest konsument – sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu Internetowego.

 

ZAŁĄCZNIK - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

Czytak - przyjazny odtwarzacz książek
Spółdzielnia NPN,
ul. Eugeniusza Romera 10 lok. B5,
02-784 Warszawa

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) ____

__________________________________________________________________________________

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) _________________________________________________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ___________________________________________________

Adres konsumenta(-ów) ____________________________________________________________

Podpis konsumenta(-ów) _____________________________ (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data _____________________________

 

(*) Niepotrzebne skreślić

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl